040 488 5670

Pargas Fjärrvärme

Vi levererar närproducerad miljövänlig flisvärme

Pargas Fjärrvärme Ab grundades 27.4.1981. Bolaget tillhandahåller miljövänligt producerad värmeenergi. En betydande del av värmeenergin som distribueras till våra kunder kommer från storindustrins processvärme. Av denna anledning innehåller luftutsläppen från de till fjärrvärmenätet anslutna fastigheterna mindre koldioxid, kväveoxid och svaveldioxid samt partikelformiga utsläpp än utsläppen från hus som uppvärms med konventionella metoder. Den nya biovärmecentralen i Lövnäs säkerställer att vi även i fortsättningen kan erbjuda våra kunder miljövänlig energi och minska mängden luftföroreningar.

Miljövänlig värme från biovärmecentralen

Biocentralen i Lövnäs producerar miljövänlig värme med hjälp av två biovärmeanläggningar. Vår större biovärmeanläggning togs i bruk år 2010 och den mindre år 2014. I båda biovärmeanläggningarna utnyttjar man på effektivt sätt flis från den omkringliggande regionen. Förutom biovärme använder vi spillvärme från industrin för produktionen av fjärrvärme. Olja använder vi endast som reservvärmekälla.

Varför välja fjärrvärme?

  • Du utnyttjar ren bioenergi
  • Enkelt mätbar energi- och miljöbesparing för ditt hem
  • Det är enkelt att övergå från oljevärme till fjärrvärme

Så här beställer du förmånlig fjärrvärme

Ring numret: 040 488 5670, eller skicka ett meddelande till: kaukolampo@parainen.fi 

Så här får du snabb jourtjänst

Ring dejouren på numret: 040 569 2622

Vill du sälja avverkningsrester?

Kontakta vår biobränsleleverantör om du har avverkningsrester till salu.

Våra tips för energibesparing:

  • Säkerställ att rumstemperaturerna är ändamålsenliga
  • En sänkning av rumstemperaturen med en grad motsvarar ungefär fem procents besparing av energiförbrukningen.
  • Vädra snabbt och effektivt
  • Satsa på fungerande ventilation
  • Säkerställ att fönster och dörrar är tillräckligt täta
  • Tappa inte upp vatten i onödan
  • Följ med förbrukningen av energi och hushållsvatten

Hållbar verksamhet

Till vår verksamhet hör ansvarsfull anskaffning, produktion och försäljning av värmeenergi. Byggandet av det nödvändiga nätet för de ändamålsenliga energiverken och ägandet av dem samt leveransen av värme utgör en väsentlig del av vår verksamhet inom Pargas-området. Pargas Fjärrvärme Ab är medlem i Finsk Energiindustri rf som är en näringslivs- och arbetspolitisk intresseorganisation som representerar el- och fjärrvärmebranschen.

Bekanta dig med vår broschyr

Bekanta dig med vår broschyr