Fjärrvärme – pris och avtalsvillkor

Pargas Fjärrvärme Ab, som producerar fjärrvärme med förnybart bränsle och utnyttjar processvärme från industrin, kommer även i fortsättningen att erbjuda förmånliga priser.

Pargas Fjärrvärme Ab:s prissättning baserar sig på tre tariffbaserade avgifter:

Anslutningsavgiften är en engångsavgift som kunden betalar när hen ansluter sig till fjärrvärmenätet. Med avgiften täcker man byggnadskostnaderna för fastighetens fjärrvärmeanslutning. Anslutningsavgiften fastställs enligt tariffen för kundens avtalade avtalsflöde (=vattenström). Pargas Fjärrvärme Ab gör alltid, för varje fastighet, en separat bedömning om det är möjligt att ansluta den till fjärrvärmenätet. Faktorer som påverkar anslutningen är bl.a. fastighetens avstånd till fjärrvärmenätet, den övriga anslutningspotentialen i området och den preliminära anslutningstidtabellen. Om kunden till exempel förstorar sin fastighet och uppvärmningsbehovet ökar kan man förstora fjärrvärmeanslutningen med ytterligare en anslutning eller genom att förstora den befintliga anslutningen.

Grundavgiften är en årlig fast tariffbaserad avgift som fastställs på basen av kundens avtalade avtalsflöde (=vattenström). Grundavgiften debiteras som delbetalningar per faktureringsperiod. Om kunden till exempel i sin fastighet genomför betydande ändringar i behovet av uppvärmning eller reparationer, är det en god idé att kontakta värmebolaget för att kontrollera den avtalade avtalsflödet (=vattenströmmen) .

Energiavgiften är en tariffbaserad avgift som debiteras för den förbrukade energimängden (MWh) på basen av mätaravläsningarna på energimätaren som har installerats i fastigheten. Värmeenergimätarna fjärravläses tio gånger per år, så att under sommarperioden avläses två månader två gånger samtidigt. Energiavgiften är inte beroende av kundens avtalade avtalsflöde (=vattenström). Enhetspriset är samma för alla. Energiavgiften fastställs på basen av produktionskostnaderna för fjärrvärmeenergin.

Serviceprislista 1.3.2021

 pris
moms 0 %
pris
amoms 24 %
1. Avläsning av mätaren på kundens begäran: Kunden avläser mätaren/mätarna, förutsatt att mätaren kan fjärravläsas eller man inte har avtalat om annat. Om kunden vill ha en separat avläsning, debiteras den enligt tjänsteprislistan.50,00 €62,00 €
2. Betalningspåminnelse (momsfri)5,00 € 
3. Avbrytning/återupptagning av värmeleveransen (upprätthållande av möjligheten till värmeanvändning): Avbrytning och/eller återupptagning av värmeleveransen till följd av betalningsstörning, på kundens begäran eller på grund av någon orsak som beror på kunden. Om kunden vill återuppta användningen av fjärrvärme, debiteras den normala grundavgiften för avbrottstiden (eller en ny anslutningsavgift om det är ett förmånligare alternativ för kunden.150,00 € / åtgärd186,00 € / åtgärd
4. För övriga tjänster debiteras timdebiteringspris:
- kontroll av grundavgiften (för den avtalade avtalsflödet (=vattenströmen)) mitt under uppvärmningsperioden, på kundens begäran
- installation av tillbehörsutrustning för kundens egen uppföljning
- granskning av energimätare, om den utförs enligt punkt 6.6. i värmeleveransvillkoren ska granskningen betalas av kunden
45,00 € / påbörjad timme55,80 € / påbörjad timme

Avtalsvillkor

Bekanta dig närmare med Pargas Fjärrvärmes avtalsvillkor som innehåller information om:

 • Fjärrvärmens avtalsvillkor
 • Ingående av värmeavtal
 • Överföring av värme till kunden och värmens kvalitet
 • Den avtalade vattenströmmen som har reserverats för kundens bruk
 • Värmesäljarens ledningar och anordningar
 • Kundens fjärrvärme- och uppvärmningsanordningar
 • Mätning av värmen och faktureringsprinciperna
 • Garantier
 • Överflyttning av avtalet
 • Avbrott i värmeleveransen som orsakats av kunden
 • Fördröjning av anslutningen till fjärrvärmenätet och påbörjandet av värmeleveransen
 • Fel i värmeproduktionen, anmälan om dem och prisnedsättningar
 • Ersättning av skador
 • Avslutande av värmeavtalet
 • Ändringar av avtalsvillkoren och priserna
 • Lösning av tvister